Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana

Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana

Autor: Aleksandar Baucal, 2013.
Izvor: ResearchGate 

Reč autora

U ovom tekstu razmatram dve međusobno povezane teme. Prva se odnosi na ulogu ekonomskog sektora u razvoju obrazovanja. Tu želim da pokažem da ekonomski sektor, kao i mnogi drugi sektori u društvu, treba da bude uključen u donošenje odluka o razvoju obrazovnog sistema. Ali, on ne može biti jedino što se uzima u obzir pri donošenju odluka. Druga tema, koja je, mislim, važnija, tiče se kompetencija koje treba da razviju buduće generacije građana kako bi mogle da se nose sa različitim izazovima, te da pomoću tih kompetencija budu sposobni da ostvare svoje interese i doprinesu ostvarenju interesa društva.

ULOGA EKONOMSKOG SEKTORA U RAZVOJU OBRAZOVANJA

Kada se govori o značaju ekonomskog sektora za oblikovanje obrazovnog sistema uglavnom se iznose dve teze. Prema jednoj, uticaj ekonomskog sektora na razvoj obrazovanja nužno je negativan. S druge strane stoji stav da je takav uticaj uglavnom pozitivan.

U izlaganju Majkla Epla već su dati primeri koji ubedljivo razotkrivaju negativni uticaj koji ekonomija ima na oblikovanje obrazovanja, posebno na “proizvodnju” nejednakih šansi za decu koja ne pripadaju “ekonomskoj eliti”. Nadovezujući se na to, ovde ću razmotriti četiri razloga iz kojih ekonomski sektor ne treba da ima dominantan uticaj na obrazovanje.

KLJUČNE KOMPETENCIJE ZA ŽIVOT BUDUĆIH GRAĐANA U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU ZASNOVANOM NA LJUDSKIM PRAVIMA

U ovom delu teksta razmatram pitanje kako obrazovanje može podržati društvene interese koji obuhvataju i interese i potrebe ekonomskog sektora. O toj temi se mnogo pisalo i razgovaralo. Iz tog razloga, moj doprinos ovde neće biti analiza i sažimanje raznih pogleda i praksi. Pokušaću umesto toga da ponudim nešto drugačiji odgovor na to pitanje.

Preuzmite tekst Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana (pdf, 0,2 MB)