Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja

Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja

Autorka: Jelena Vranješević, 2012.

Učešće roditelja/participacija u obrazovno-vaspitnom procesu predstavlja važnu komponentu koja je u neposrednoj vezi sa kvalitetom obrazovanja. Iako participacija predstavlja i zakonsku obavezu, njena implementacija zavisi od motivacije, stavova i saradnje različitih aktera u obrazovnom procesu. 

Ovo istraživanje se bavi načinom na koji direktori osnovnih škola opažaju značaj participacije roditelja, mogućnosti/prepreke participacije u školskom kontekstu, kao i uticaju koji ima na kvalitet obrazovnog procesa. U istraživanju je učestvovalo 200 direktora iz osnovnih škola u Srbiji. U istraživanju je korišćen upitnik koji je napravljen na osnovu prethodnih fokus grupnih intervjua sa direktorima, kao i na osnovu relevantne literature o participaciji roditelja u školskom životu. 

Rezultati pokazuju da iako direktori smatraju da participacija roditelja doprinosi pozitivnoj atmosferi u školi, motivaciji drugih roditelja za participaciju i uspehu učenika, ona je u našim školama uglavnom svedena na sporedne aktivnosti koje nisu u vezi sa procesom obrazovanja u užem smislu, niti sa organizacijom rada škole. Kao najveću prepreku direktori vide roditelje, njihovu nezainteresovanost, nespremnost i nekompetentnost za participaciju, što stvara „začarani krug neparticipacije”. Participacija kao princip nije postala sastavni deo školske prakse i procedura i to otežava njenu implementaciju u školi.

Preuzmite istraživanje Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja(pdf, 0,5 MB)