Participacija i razvoj u adolescenciji

Participacija i razvoj u adolescenciji

Autorka: Jelena Vranješević

Konvencija o pravima deteta, detetu kao subjektu prava, u okviru građanskih i političkih prava priznaje pravo na participaciju, tj. da bude saslušano i konsultovano u vezi sa svim stvarima i odlukama koje ga se neposredno tiču. 

Participacija je najčešće osporavano pravo od strane odraslih i argumenti koji se pri tome koriste imaju snažnu potporu u tradiciji, kulturnom kontekstu, slici o detetu u određenom društvu, kao i u nekim činjenicama. 

Ovaj tekst kritički razmatra argumente protiv participacije mladih i to sa stanovišta razvoja u adolescenciji, stereotipa o tradicionalnim ulogama odraslih i dece i odnosu između njih i ističe važnosti i ulogu edukacije i menjanja društvenog konteksta u kojem se participacija odvija.

Preuzmite rad Participacija i razvoj u adolescenciji (pdf, 0,3 MB)