Zašto je inkluzivno obrazovanje za svu decu, svuda?

Zašto je inkluzivno obrazovanje za svu decu, svuda?

Izvor: www.opensocietyfoundations.org, 15.9.2016.
Foto: Gideon Mendel/Getty 

Ranije ovog meseca, Ujedinjene nacije napravile su veoma važan korak u podršci kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju za svu decu. Prilikom usvajanja Opšteg komentara br. 4, Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom je jasno definisao inkluzivno obrazovanje kao osnovno ljudsko pravo svih osoba, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Ovo je ono za šta smo se, preko kreiranja grantova i pružanja podrške, zalagali i u Fondu za otvoreno društvo. Između ostalog, radili smo širom sveta kako bi se prepoznala dečja prava na inkluzivno obrazovanje, finansirali smo empirijska istraživanja o preprekama u obrazovanju mladih ljudi sa invaliditetom, podržavali edukativne programe i umrežavanje nastavnika i roditelja i okupili zainteresovane strane i aktiviste da sprovedu Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom, koja ove godine obeležava 10. godišnjicu.

Inkluzivno obrazovanje podrazumeva da različiti i razni učenici uče zajedno u istoj učionici. Ono znači da su kvalifikovani asistenti i specijalisti dostupni kako bi olakšali učenje. Da nastavni plan obuhvata priznanje i doprinos marginalizovanih i manjinskih grupa. Na kraju, inkluzivno obrazovanje znači učešće roditelja u promeni stavova kod kuće i u zajednici.

Ove stvari mogu zvučati kao osnovne. Ali, nažalost, deca širom sveta su isključena iz škole zbog invaliditeta, rase, jezika, vere, pola, migracije i društveno-ekonomskog statusa. Takvo isključivanje dovodi do diskriminacije koja ima doživotne posledice. I, često, napori da se uvedu reforme propadaju i prosto ponavljaju ove predrasude i pojačavaju marginalizaciju.

Sva deca imaju pravo da odrastaju, uče i razvijaju se u društvu svojih drugova. Previše ljudi i dalje veruje da je inkluzivno obrazovanje samo za decu sa invaliditetom, kada, zapravo, sva deca više napreduju u inkluzivnim učionicama. Usvajanje Opšteg komentara br. 4 od stane Komiteta UN ovo čini eksplicitnim, proglašavajući da je inkluzivno obrazovanje „od ključnog značaja u dostizanju kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, na svim nivoima i za razvoj inkluzivnog, miroljubivog i pravednog društva”. Odgovornost svakog od nas je da radimo na ispunjenju ovog obećanja.