Vodič: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

Vodič: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

Izdavač: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, 2015.

Savremeni svet se svakodnevno suočava sa ubrzanim razvojem nauke, novim tehnološkim procesima i tehničkim inovacijama, što zahteva nova znanja, veštine i sposobnosti koje se stiču i razvijaju krozrazličite oblike učenja.

Zbog toga se danas, više nego ranije, od obrazovanja očekuje i zahteva da prati razvoj nauke, tehnike i tehnologije, da decu, učenike i odrasle obrazuje u skladu sa potrebama savremenog sveta, da im pruži znanja koja su rezultat novih naučnih i tehnoloških dostignuća, kao i da razvije veštine i sposobnosti za primenu znanja u različitim životnim situacijama. I ne samo to ‒ očekuju se i novi oblici rada u školi i učionici usmereni na proces učenja u sredini koja motiviše i u kojoj je učenik glavni akter tog procesa.

Da bi obrazovanje odgovorilo na zahteve društva i ekonomije neophodne su promene usmerene na podizanje obrazovnog nivoa stanovništva i osposobljavanje za život i rad u svetu ubrzanog naučno-tehnološkog razvoja. Projekti i učešće u projektima su jedan od načina da se dogode promene u školi, kao i promene u funkciji unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada. Ali, da bi se promene dogodile, potrebno je da se planiraju i projektuju.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavio je „Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike”.

Vodič je kreiran da školama, nastavnicima i stručnim saradnicima pruži:

 • Korisne informacije za unapređivanje kvaliteta rada putem različitih izvora finansiranja i resursa.
 • Dodatni podsticaj za unapređenje nastave i učenja putem projekata i konkurisanje kod donatora kako bi: obezbedile neophodna sredstva za funkcionisanje ustanove i unapređenje obrazovno-vaspitnog rada; podigle kvalitet nastave i učenja; stvorile bezbednu sredinu za decu i učenike, kao i sredinu koja motiviše za učenje; doprinele većoj socijalnoj uključenosti, kvalitetu, dostupnosti i pravednosti u obrazovanju Republike Srbije.
 • Odgovor na neka pitanja, među kojima su i: 
  • Gde mogu da pronađem informacije o novinama u obrazovanju? 
  • Kako da pronađem izvore finansiranja neophodne za unapređenje nastave i učenja? 
  • Kome da se obratim, uputim projekat koji je tim moje škole pripremio? 
  • Kako da se uključim u projekte koji se realizuju u Srbiji i koji mi omogućavaju da opremim školu savremenim nastavnim sredstvima/mašinama potrebnim za praktičan rad učenika? 
  • Kako da, kao direktor škole, obezbedim jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih i doprinesem jačanju ljudskog kapitala? 
  • Kako da se upoznam sa sistemima obrazovanja i vaspitanja u drugim državama?

Preuzmite Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike (pdf, 6,0 MB)