Učenje za 21. vek

Učenje za 21. vek

Izdavači: ITL research i Microsoft Partners in Learning

Ovaj tekst je preuzet sa sajta pilcasopis.wordpress.com u februaru 2016. U njemu se na zanimljiv način čitalac vodi kroz nastavu na kojoj se razvijaju neka od umenja koja su učenicima neophodna u 21. veku. Među njima su saradnja, samoregulacija, izgradnja znanja, rešavanje stvarnih problema, korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, komunikacija. Svako od umenja sa ove liste je tema posebnog poglavlja, a sva poglavlja imaju istu strukturu. Na početku se iznose najvažnije ideje, znanja i koncepti koji se odnose na temu, da bi se potom pažnja posvetila aktivnostima učenika usmerenim na razvijanje svakog od ovih umenja. Kroz aktivnosti se u izvesnoj meri prolazi na interaktivan način, jer čitalac donosi procene i dobija povratnu informaciju i korisna uputstva za praktičan rad sa učenicima.

Publikacija koja je ovde ukratko predstavljena je prevod originala objavljenog na engleskom jeziku. Tekst u originalu možete preuzeti na adresi fcl.eun.org, ali je i među publikacijama koje se nalaze na ovom sajtu, kako bi bio maksimalno dostupan onima koji bi, iz bilo kog razloga, želeli da imaju uvid u obe verzije. 

Preporučujemo zainteresovanim čitaocima da ovaj tekst uporede sa poglavljima u Vodiču za nastavnike i škole koji je urađen u projektu Razvionica i koji se može naći ovde. Ovo poređenje bi moglo biti ne samo dobra dodatna osnova za procenu kvaliteta i aktuelnosti sadržaja obrađenih u Vodiču, već i dublje razumevanje specifičnosti obrazovanja u 21. veku.

Preuzmite tekst Učenje za 21. vek: rublike za planiranje i procenu aktivnosti učenja (pdf, 1,1 MB)