Prosvetni pregled o projektu Partnerski za obrazovanje: Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja

Prosvetni pregled o projektu Partnerski za obrazovanje: Udruživanje prosvetnih radnika i roditelja

Izvor: Prosvetni pregled, 3.3.2016.
Autor: O. Nikolić 

Ideja zajedničkog projekta Fondacije za otvoreno društvo i Unicefa je prevazilaženje barijera u saradnji i veće uključivanje roditelja u život i rad škole.

Krajem februara punom parom je počeo da radi novi veb sajt obrazovanje.org - sa neskrivenom ambicijom da postane važno mesto za nastavnike, direktore i roditelje u Srbiji, jer tu mogu da se informišu o osnovnim pojmovima vezanim za ovu delatnost, najbitnijim dokumentima, zakonima, istraživanjima i temama za obrazovanje 21. veka. Na ovom portalu mogu da diskutuju i o svim aspektima obrazovne delatnosti, razmenjuju stavove i primere dobre prakse i predlažu inicijative za poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Prva stranica sajta već je urađena, a u narednim nedeljama počeće redovno da se „puni" sadržajima, uz geslo „Partnerski za obrazovanje - obrazovanje dece naša odgovornost" i link za Fejsbuk, koji je otvoren sa sličnom namerom.

U sadržaje iz obrazovanja unosiće se sve novosti u ovoj oblasti, svaka promena, bilo da se odnosi na nov zakon, podzakonska akta ili primere dobre ili loše prakse.

Ova internet lokacija pokrenuta je s idejom da se akterima u obrazovnom procesu omogući dostupnost svih informacija i podataka koji će im pomoći da razumeju na čemu se bazira moderno obrazovanje i šta je njegova funkcija u savremenom društvu. Istovremeno, namera je da se u praksi pokaže i dokaže kako nastavničko-roditeljska saradnja i partnerstvo može da bude korisno za decu i unapredi obrazovanje. U Unicefu naglašavaju da, iako postoje relativno dobra zakonska rešenja koja propisuju partnerstvo između porodice i škole, tako što legislativno definišu njihove obaveze, ova rešenja u praksi nailaze na brojne teškoće.

Ideja zajedničkog projekta Fondacije za otvoreno društvo i Unicefa je prevazilaženje barijera u saradnji i veće uključivanje roditelja u život i rad škole. Projekat je usmeren na osnaživanje i povećanje uticaja roditelja i nastavnika na obrazovnu politiku, na učešće roditelja u odlučivanju i saradnju između škole i porodice. Fokus je na kvalitetu učešća i odnosa koji se uspostavljaju. Ovaj projekat se bori i protiv tradicionalnog shvatanja odnosa nastavnika i roditelja. Ti odnosi moći će da se menjaju i negovanjem partnerske saradnje preko sajta obrazovanje.org. 

- Cilj nam je da nastavnici i roditelji ovaj sajt prepoznaju kao prvu veb lokaciju u kojoj mogu da se informišu, nešto nauče i razmene sa drugima, a onda ćemo ih dalje upućivati, na druge projekte, organizacije ili donatore koji mogu da podrže neke njihove inicijative - objašnjava Tatjana Stojić, koordinatorka programa u Fondaciji za otvoreno društvo (FOD), napominjući da je sajt samo jedan od koraka u realizaciji velikog projekta FOD i Unicefa, kojim se planira osnivanje Nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja do kraja decembra 2016. Ideja je da novo udruženje prosvetnim radnicima i roditeljima pomogne u razvijanju partnerstva i jačanju uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou - kako bi zajedničkim snagama mogli lakše da iniciraju promene u obrazovanju i zajednički rešavaju probleme.

Do osnivačke skupštine trebalo bi da se formira i 10 nastavničko-roditeljskih klubova u gradovima širom Srbije. Zanimljivo je da se na konkurs za aktivizam u obrazovanju „Obrazovanje za 5+", koji su krajem prošle godine raspisali FOD i Unicef sa Srbijom u pokretu, javilo više od 600 nastavnika, direktora i roditelja, koji su bili zainteresovani za volonterski rad u oblasti obrazovanja. Po mišljenju projektnih poslenika, ovako veliki broj kandidata govori o tome da ljudi hoće nešto da urade, da imaju želju da nešto promene - jer nisu zadovoljni stanjem i hoće da doprinesu promenama.

Istovremeno je to i pokazatelj da za promene nije potreban veliki novac, već je nekad dovoljna samo ideja, iskrica o novom i drugačijem... pa da se stvari pokrenu. Posle prve selekcije u užem izboru je ostalo 170 ljudi. U toku su intervjui, posle kojih će biti izabrano 50 najagilnijih kojiće pokrenuti klubove. 

- Jako je važno reći da je u pitanju potpuno volonterski rad u oblasti obrazovanja po metodologiji organizovanja zajednice Maršala Ganca sa Harvardskog univerziteta, koji ima za cilj da kroz aktivističku akciju pokrene promene koje su važne za tu lokalnu zajednicu. Kroz klubove koji će biti pokrenuti biće formirana jezgra od pet najaktivnijih ljudi, a onda se ono širi i mi pretpostavljamo da će se u sledeća četiri meseca stvoriti jezgro od 25 ljudi na svakom od tih mesta. Kad napravimo analizu o tome kako nastavnici i roditelji funkcionišu zajedno u partnerstvu i na koji način rešavaju probleme, kako se nose sa svim izazovima u oblasti obrazovanja u lokalnoj sredini, ponudićemo preporuke za rad nastavničko-roditeljskog udruženja - pojašnjava Stojić.

Predlog o delovanju asocijacije sačiniće se na osnovu analize rada sajta i lokalnih klubova - a sve će se zasnivati na verovanju da su problemi u obrazovanju sve kompleksniji i da moderno obrazovanje zahteva bavljenje brojnim pitanjima koja nisu u užem smislu obrazovanje kako smo ga nekada razumevali, kao samo znanje. 

- Sada govorimo o kompetencijama kao složenom setu veština i znanja koji su neophodni za funkcionisanje u modernom društvu. Postoji niz problema koje škola mora da rešava, a ona to ne može sama, neophodna su nova partnerstva - kaže Tatjana Stojić.

Po njenom mišljenju, zajednički rad prosvetnih radnika i roditelja ima daleko veće i bolje efekte za decu, a sprovođenje obrazovnih politika koje su već definisane, mnogo je lakše ukoliko se zna šta je tačno čija odgovornost i kako može kvalitetno da se sarađuje.

 

Isti sistem vrednosti

Ovaj projekat može da bude veliki resurs i za ministarstvo i njihove politike, kaže Tatjana Stojić iz FOD-a, uz opasku da se projektom podržavaju politike koje ministarstvo sprovodi i da žele da pomognu u obezbeđivanju kvalitetnog i dostupnog obrazovanja za svu decu.

Uticaj

Na sajtu obrazovanje.org biće i mnogo foruma, otvaranja tema, diskusija, uključivanja u inicijative, tako da će učesnici u debati uticati jedni na druge. Već sada se za portal prijavilo 70 organizacija i pojedinaca, a u FOD-u očekuju da će na ovoj veb lokaciji biti aktivna većina onih koji su se prijavili na konkurs za aktivizam u obrazovanju.