Projekat "Prava deteta u Srbiji"

Projekat "Prava deteta u Srbiji"

Prava deteta su deo zakona iz sistema obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravosuđa i dečije zaštite. Savet  za prava deteta pokrenuo je inicijativu za donošenje novog Nacionalnog plana akcije za decu, kojim će se definisati dugoročna politika i utvrditi osnovni zadaci u zaštiti i unapređenju prava dece u Srbiji u narednih 10 godina.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1959. godine usvojila prvi dokument o zaštiti deteta "Deklaraciju o pravima deteta". Tada su prava deteta prvi put izdvojena u odnosu na odrasle.

Centar za prava deteta  sprovodi projekat Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije koji ima za cilj poboljšanje ishoda za decu u kontaktu sa zakonom, kroz podršku zasnovanu na iskustvima iz sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja.

Korisnici projekta su profesionalci koji rade na temama za koje su odgovorne javne institucije, a odnose se na maloletnike, studente prava, kao i na decu i njihove roditelje/staratelje.

Projekat se posebno bavi unapređivanjem ishoda za decu žrtve ili svedoke trgovine ljudima, decu bez pratnje, i decu koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, već kao učinioci krivičnih dela. Proces učenja biće primenjiv i na druge grupe dece u kontaktu sa zakonom.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije sarađuje sa Centrom za prava deteta, koji je organizovao obuke za 20 članova NARNS-a iz pozitivnog roditeljstva.