Priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?”

Priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?”

Izdavač: Obrazovni forum, Beograd
Autori: prof. dr Ana Pešikan, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd, doc. dr Slobodanka Antić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Glavna svrha ovog Priručnika jeste da skrene pažnju školama i zaposlenima u njoj na važnost ishrane dece/učenika. Učenici značajan deo dana provode u školi i školski obrok predstavlja ne samo značajan deo njihove ukupne dnevne ishrane, već deluje i na postizanje boljeg uspeha u školi.

Brojna istraživanja pokazuju da je ishrana u školi važna za postizanje boljeg uspeha, jer pojava tzv „privremene gladi” smanjuje kognitivne veštine što se posebno odražava negativno na predmete koji zahtevaju logičko mišljenje (Mansfield and Savaiano, 2017).

Priručnik želi da ukaže na probleme oko ishrane sa kojima se deca i mladi danas suočavaju, da senzitivizira i podstakne osnovne škole da se ozbiljno bave ovim pitanjem i iskoriste ga kao polje za smislen i efektivan vaspitno-obrazovni rad.

Cilj Priručnika je da pomogne školama, pre svega njihovim školskim timovima za razvojno planiranje i samoevaluaciju, da vide važnost školske ishrane učenika u mnogo širem značenju od pukog obezbeđivanja užine i da im pomogne u koncipiranju i kreiranju aktivnosti i projekata u školi koji se odnose na ishranu učenika i time počnu sistematski da rade na unapređivanju kvaliteta okruženja za učenje i razvoj učenika.

Priručnik je nastao kao rezultat rada na projektu „Podrška školskom razvojnom planiranju u oblasti kulture ishrane učenika u osnovnim školama (ŠRPuŠKI)“, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2018-2019. godine.

Rad počiva na nalazima istraživanja koja su realizovana u okviru projekta „Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije” (br179018) koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Preuzmite priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?” (pdf, 1,2 MB)