Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu

Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu

Izdavači: Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF Srbija, 2016.
Autorka: Tanja Azanjac Janjatović

Tema saradnja škole i porodice je uvek imala značajno mesto u obrazovanju. Roditelji i škola predstavljaju dva osnovna faktora koji utiču na obrazovanje i socijalizaciju dece, te je i pitanje njihovog odnosa i zajedničkog delovanja jedan od ključnih faktora koji utiče na uspešnost i ishode obrazovanja. 

U ovom pregledu posebno se bavimo prepoznavanjem uslova koje je neophodno obezbediti i unaprediti kako bi se podržao razvoj okvira za saradnju različitih aktera u obrazovanju, posebno saradnje roditelja i nastavnika. Imajući u fokusu okvir saradnje roditelj – škola, pregled koji je pred vama ima za cilj da napravi početnu analizu situacije, zasnovanu na desk analizi politika i praksi različitih aktera u zemlji, kao i u inostranstvu. Konkretnije, ova publikacija omogućava pregled ključnih politika koje regulišu učešće roditelja kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou/nivou obrazovnih ustanova, gde se posebna pažnja usmerava na mehanizme Savet roditelja i Školski odbor. 

Pored ovoga daje se i pregled različitih mehanizama za učešće roditelja koji se najčešće primenjuju u osnovnim i srednjim školama. U posebnom poglavlju, pregled predstavlja ključne trendove i izazove sa kojima se susreću različiti akteri na zadatku jačanja partnerstva, obezbeđujući uvid u nalaze istraživačkih inicijativa i interventnih programa koje se realizuju širom zemlje i regiona u prethodnoj deceniji, a sa ciljem da se bolje razumeju načini/modaliteti učešća roditelja, kao i funkcionalnost postojećih mehanizama – predstavnika roditelja i Saveta roditelja. Analizirani su nalazi iz tri perspektive, sa aspekta spremnosti, načina i modaliteta učešća roditelja iz ugla roditelja, procene uloge i kapaciteta predstavnika roditelja/Saveta roditelja, kao i učešća roditelja iz ugla nastavnika i direktora. U istom poglavlju pokušaćemo da predstavimo najznačajnije aktere i postojeće kapacitete koji se mogu usmeriti na izgradnju programa podrške roditeljskom uključivanju – razvoju partnerstava među akterima u obrazovanju. 

Posebna pažnja posvećena je razumevanju načina i prirode udruživanja nastavnika, te su predstavljeni trendovi udruživanja nastavnika – nacionalni, regionalni i lokalni, kao i profil i aktivnosti udruženja roditelja. 

Poslednje poglavlje predstavlja međunarodnu praksu koja se realizuje u Evropi i SAD usmerenu na jačanje saradnje na relaciji roditelj – nastavnik, a koja se ostvaruje kroz Nacionalne asocijacije udruženja roditelja i nastavnika. U ovom delu predstavljene su dve naznačajnije i najstarije inicijative – Udruženje nastavnika i roditelja Amerike (PTA US) i Udruženje nastavnika i roditelja Velike Britanije Velsa i Severne Irske (PTA UK). Analiziran je kontekst i način uspostavljanja ovih asocijacija, strateška platforma, struktura i način finansiranja, kao i programi i aktivnosti koje ove asocijacije ostvaruju. 

Za kraj, pored sumiranja najznačajnijih nalaza, date su i preporuke za rad u okviru inicijative „Formiranje nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja – Partnerski, za obrazovanje”, koju sprovodi Fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa UNICEF-om. Ova inicijativa ima za cilj osnaživanje nastavnika i roditelja za razvijanje partnerstva i jačanje njihovog uticaja na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou kroz osnivanje i rad Nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja.

Preuzmite publikaciju Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu (pdf, 1,5 MB)