Partnerstvo u obrazovanju

Partnerstvo u obrazovanju

Autorka: Dragana Pavlović Breneselović, 2010.

U radu se razmatra problematika partnerstva od nivoa vrednosne kategorije do nivoa operacionalizacije koncepta partnerstva u obrazovanju. 

Ukazuje se na dva pristupa u sagledavanju partnerstva: polazišno-utilitaristički i procesno-podražavajući i iz njih proistekle operacionalizacije ovog pojma. Elaborira se sistemski pristup u sagledavanju partnerstva koji podrazumeva holističko, kontekstualno i procesno sagledavanje dimenzija i karakteristika partnerskog odnosa i daje kontekstualno, strukturalno i procesno određenje partnerstva.

Preuzmite rad Partnerstvo u obrazovanju (pdf, 0,2 MB)

Preuzmite dodatne materijale: