Participacija učenika i autoritet nastavnika

Participacija učenika i autoritet nastavnika

Autorka: Jelena Vranješević, 2016. 

Konvencija o pravima deteta, detetu kao subjektu prava, priznaje pravo na participaciju, tj. da bude saslušano i konsultovano u vezi sa svim stvarima i odlukama koje ga se neposredno tiču. 

Participacija je najčešće osporavano pravo od strane odraslih (kako roditelja, tako i nastavnika), a jedan od najčešćih argumenata protiv participacije u školskom kontekstu je da ona dovodi do nepoštovanja pravila i potpunog gubljenja autoriteta nastavnika. 

Ovaj tekst razmatra odnos participacije i dve različite vrste autoriteta: onog koji se zasniva na strahu (kažnjavajući) i onog koji se zasniva na poštovanju (podržavajući), kao i zahteve koje participacija stavlja pred nastavnike: redefinisanje svoje uloge i uloge učenika, komunikacijske kompetencije i veštine konstruktivnog rešavanja sukoba, vođenje računa o najboljem interesu deteta i redefinisanje pojma autoriteta, tj. zasnivanje autoriteta na poštovanju, razumevanju, osetljivosti za učenike i njihove zahteve, partnerskom odnosu i stalnom podsticanju njihovog razvoja.

Preuzmite rad Participacija učenika i autoritet nastavnika (pdf, 0,3 MB)