Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora

Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora

Autorka: Jelena Vranješević, 2010.

Ovaj izveštaj se odnosi na rezultate istraživanja stavova roditelja, njihovih predstavnika (u Savetu roditelja i Školskom odboru) i direktora osnovnih škola u Srbiji prema mogućnostima za participaciju roditelja u školskom životu i dosadašnjoj participativnoj praksi. 

Istraživanje o kojem je reč, deo je regionalnog projekta Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute - OSI) i Programa za obrazovnu podršku (Education Support Program – ESP): „Podsticanje inkluzije u obrazovanju i unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” (Advancing Educational Inclusion and Quality in South East Europe). 

U okviru tog projekta u Srbiji su do sada realizovana istraživanja:

  1. direktora osnovnih škola u Srbiji, tj. ispitivanje stavova direktora prema mogućnostima i oblicima participacije roditelja u različitim aspektima života škole, 
  2. akciono istraživanje Podsticanje saradnje roditelja i učitelja i uključivanje roditelja u život učionice, koje je imalo za cilj da istraži različite mogućnosti i oblike saradnje roditelja i škole i da tu saradnju podstakne,
  3. ispitivanje stavova samih roditelja o mogućnostima saradnje sa školom i percepcija sopstvene uloge u toj saradnji.

Ovom poslednjem istraživanju (na koji se ovaj izveštaj i odnosi) prethodile su fokus grupe sa roditeljima koji su članovi Saveta roditelja i Školskih odbora, roditeljima koji nisu uključeni u upravljačku strukturu škole, kao i roditeljima dece iz marginalizovanih grupa (deca sa posebnim potrebama i romska deca), da bi se dobila jasnija slika o tome kako roditelji vide svoju ulogu u saradnji sa školom. 

Preuzmite rezime izveštaja Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora (pdf, 0,3 MB)

Preuzmite izveštaj Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora (pdf, 0,7 MB)

Preuzmite prezentaciju Participacija roditelja i manjinskih grupa u obrazovanju: primeri dobre prakse (pdf, 5,1 MB)