Odgovorno roditeljstvo (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Odgovorno roditeljstvo (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Pod glavnim obrazovnim zakonima se misli na:

Ta saradnja uključuje niz prava i odgovornosti i na strani roditelja i, naravno, na strani obrazovne institucije sa kojom roditelj sarađuje.

Prava i odgovornosti roditelj ima i kao pojedinac i kao predstavnik roditelja u telima koje institucija formira.

Kao pojedinac, a prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, roditelj ima pravo da bira ustanovu u koju će upisati dete, uključujući i one čiji osnivač nije država, u kom slučaju ima obavezu da snosi troškove školovanja. Roditelj ima pravo i da zahteva ponovno utvrđivanje spremnosti deteta za upis u školu. Roditelj ima pravo da učestvuje u samovrednovanju rada ustanove i bude upoznat sa rezultatima samovrednovanja. Direktoru ima pravo da prijavi svaki slučaj povrede prava deta/učenika ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema detetu i učeniku i učestvuje u konsultacijama i donošenju odluke po prijavi koju je podneo. Takođe, ima pravo da bude biran u organ upravljanja ustanove i učestvuje u donošenju odluka u skladu sa nadležnostima tog organa. 

Kad je reč o uspehu i napredovanju deteta, roditelj ima pravo da od nastavnika očekuje i dobije takvu opisnu ocenu koja sadrži preciznu informaciju i pruža jasno uputstvo kako rad učenika može da se unapredi. Roditelj, međutim, ima pravo da uloži prigovor na ocenu (iz nekog predmeta i vladanja) u toku školske godine, žalbu na zaključnu ocenu na kraju drugog polugodišta i žalbu na ispit. Ako proceni da je to povoljnije za interes deteta, roditelj ima pravo da zahteva da dete ponovi razred, umesto da bude prevedeno u naredni (ovo se odnosi na roditelje učenika II i III razreda osnovne škole).

Roditelj ima pravo da dâ, odnosno ne da saglasnost za upis učenika u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, zbog procenjene potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške.

Roditelj ima i pravo da traži zaštitu od diskriminacije, zlostavljanja i nasilja i narušavanja prava deteta i učenika.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju daje roditelju i pravo da za svoje dete izabere osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj ili privatnoj školi, odnosno obrazovanje kod kuće ili na daljinu (ovo potonje može i da zahteva), a ima i pravo da svom detetu organizuje obrazovanje kod kuće. Pravo da zahteva nastavu na daljinu roditelju daje i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. 

Roditelj ima obavezu da upiše dete na pohađanje predškolskog obrazovnog programa, a potom i školu. Ako ne izvrši ove obaveze, roditelj podleže prekršajnoj odgovornosti. Obaveza je roditelja da osigura da učenik pohađa nastavu. Za neizvršavanje ove obaveze, zakonom su predviđene novčane kazne. Prilikom upisa deteta, roditelj je dužan da priloži potrebnu dokumentaciju. Roditelj je dužan i da osigura da se učenik ponaša u skladu sa utvrđenim pravilima u školi i da nadoknadi materijalnu štetu koja je nastala kao rezultat hotimičnog ili krajnje nemarnog ponašanja učenika. 

Obaveza poštovanja zabrane svakog oblika nasilja i zlostavljanja odnosi se i na roditelja. Da bi se predupredili veći i ozbiljniji problemi u ponašanju učenika, kao i kada se problemi ispolje, roditelj je dužan da uzme svoj deo učešća u pojačanom pedagoškom radu sa učenikom. Roditelj ima i obavezu da, u predviđenom roku, opravda izostanke učenika sa nastave, kao i da nastavniku i školi dostavlja valjane podatke i informacije.

Kao član Saveta roditelja, roditelj ima obavezu da učestvuje u procesu samovrednovanja, kao i u razmatranju izveštaja o rezultatima samovrednovanja koji direktor škole podnosi Savetu roditelja. Takođe, kao član Saveta roditelja, ima obavezu da učestvuje u predlaganju članova školskog odbora iz reda roditelja i donošenju niza odluka koje se odnose na program obrazovanja i vaspitanja (npr. izbor izbornih predmeta i udžbenika, ekskurziju i nastavu u prirodi), korišćenje prikupljenih finansijskih sredstava, praćenje uslova za rad ustanove, odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika, i sl.

Kao član upravnog odnosno školskog odbora roditelj učestvuje u radu ovih tela i donošenju odluka i, sa drugim članovima, snosi odgovornost za odluke donete u domenima za koja je telo nadležno npr. statut ustanove, program obrazovanja i vaspitanja, određena finansijska pitanja, izbor direktora i sl.

Na taj način, roditelj, u načelu, ima pravo, obavezu i odgovornost u postupku predlaganja mera značajnih za rad ustanove.

Takođe, roditelj ima pravo da učestvuje u radu školskih timova koje, prema potrebi, formira direktor, kao i u radu nekih stručnih aktiva npr. stručnog aktiva za razvojno planiranje, kao predstavnik Saveta roditelja. 

Kao član školskog tima, roditelj ima mogućnost da učestvuje u razmatranju nekih najvažnijih pitanja iz života škole: osiguranju i unapređivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada ustanove, ostvarivanju programa obrazovanja i vaspitanja, ciljeva obrazovanja i standarda postignuća, kao i u vrednovanju rezultata rada nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. 

Roditelj ima i pravo i obavezu da učestvuje u radu tima za inkluzivno obrazovanje i davanje saglasnosti za sprovođenje predloženog IOP-a.

Roditelji imaju značajnu ulogu i u procesu vrednovanja kvaliteta ustanove, kako samovrednovanja, tako i spoljašnjeg vrednovanja. Ovo je detaljnije razrađeno u Pravilniku o vrednovanju kvaliteta rada ustanova [pdf, 0,2 MB]. 

U pogledu samovrednovanja, učešće roditelja je neposredno jer je Savet roditelja jedan od nosilaca samovrednovanja. Predstavnik Saveta roditelja učestvuje u radu Tima za samovrednovanje koji imenuje direktor. Tim za samovrednovanje je zadužen da obezbedi uslove da se samovrednovanje sprovede, priprema godišnji plan samovrednovanja, definiše predmet samovrednovanja, prikuplja i obrađuje podatke vezane za predmet samovrednovanja, sačinjava izveštaj o samovrednovanju i podnosi ga direktoru. Izveštaj o samovrednovanju čini jednu od osnova za donošenje razvojnog plana škole. 

U procesu spoljašnjeg vrednovanja roditelji imaju mogućnost da izraze svoje poglede na kvalitet ustanove jer su razgovori spoljašnjeg evaluatora sa roditeljima sastavni deo procedure spoljašnjeg vrednovanja.