Očevi u svetu danas: Pregled stanja na Balkanu

Očevi u svetu danas: Pregled stanja na Balkanu

Izdavač: CARE International Balkans

Kontinuirani napori da se shvati uloga muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i ostvarivanju prava i dobrobiti dece, a posebno pitanja koja direktno utiču na zdravlje dece, njihov uspeh u školi, socijalizaciju i opštu dobrobit; kao i shvatanje muškaraca o rodnim ulogama i pravima žena uopšte; vode ka inicijativama koje imaju za cilj da promovišu unapređenje pozitivnih uloga muškaraca u životima dece i uravnoteženih uloga i odgovornosti u domaćinstvima.

Kako bi postavio polaznu osnovu u regionalnim naporima za promovisanje rodne ravnopravnosti prepoznavanjem važnosti aktivnog angažovanja muškaraca u promovisanju i postizanju rodne ravnopravnosti, ovaj rad sadrži pregled regionalnih politika i praksi koje prepoznaju stvarni pomak u kontekstualizaciji rodnih pitanja kao isključivo – ženskih pitanja. Jedan od najboljih primera ovog pomaka je odgovorno očinstvo, čije prepoznavanje u regionalnoj političkoj praksi može poslužiti kao putokaz za šire promovisanje rodne ravnopravnosti kao odgovornosti društva u celini, a ne samo kao „pitanja koje se tiče žena”.

Iako za neke pokrete pitanje očinstva i staranja može biti kontroverzna tema; iako feminizam i očinstvo mogu ići ruku pod ruku politički i teoretski: „Najrevolucionarnija promena koju možemo uvesti u instituciju majčinstva je da uključimo muškarce u svaki aspekt brige o deci” (Ruddick, S. (1995). Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Boston: Beacon Press.). Dakle, i pored očiglednih pozitivnih promena u društvenoj stvarnosti vezano za žene, muškarci se i dalje uglavnom doživljavaju kao hranitelji porodice a na žene se gleda kao na starateljke. Ova dinamika dovodi do nejednake raspodele neplaćenog rada i samim tim, do ekonomske i opšte nejednakosti.

Znajući da su jednakost i ravnopravnost, kao i promovisanje prava deteta od zajedničkog interesa, cilj ove publikacije je da postavi neka pitanja na koja treba svi zajedno da odgovorimo u budućnosti.

Preuzmite publikaciju Očevi u svetu danas: Pregled stanja na Balkanu (pdf, 3,0 MB)