Naša priča

Naša priča


Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) je osnovana na današnji dan 24. marta 2017. godine i danas slavi svoj četvrti rođendan. U tekstu koji je pred vama predstavićemo vam našu priču, kratak, ali dinamičan razvoj organizacije, kao i šta nas motiviše da radimo na umrežavanju i stvaranju ravnopravnih partnerskih odnosa između roditelja i prosvetnih radnika. I to ne samo forme radi, već zaista, gde roditelji jesu partneri škole i ravnopravni učesnici u donošenja odluka koje se tiču obrazovanja svoje dece.

Kroz priču vas vode Dragana Đurić, v.d. direktorke i Jasmina Selmanović, izvršna direktorka NARNS-a. One će vam predstaviti pregled šestogodišnjeg razvoja NARNS-a, od nastanka same inicijative kada se javila potreba da roditelji i škola sarađuju čvršće, kada su i jedni i drugi shvatili da postojeći mehanizmi saradnje i udruživanja nisu dovoljni i ne odgovaraju potrebama i jednih i drugih, pa sve do danas kada NARNS ima jasnu strukturu, značajno iskustvo u javnom zagovaranju i čvrsto povezano članstvo širom Srbije. Hajde da krenemo…

Iako je Asocijacija zvanično registrovana 2017. godine, sve počelo dve godine ranije, u trenutku kada je u Srbiji postojala jasna potreba da se i roditelji uključe u proces obrazovanja svoje dece. U to vreme nije bilo aktivne participacije roditelja, jer postojeći načini uključivanja roditelja u aktivnosti škole ili vrtića nisu u potpunosti odgovarali na ovu potrebu i bilo je neophodno donošenje novog mehanizma koji bi omogućio roditeljima da donose odluke unutar škole, da roditelji i nastavnici budu saradnici i partneri. Inicijative, kao što su isključivo roditeljska udruženja ili isključivo udruženja prosvetnih radnika više nisu davale efekta kada je u pitanju obrazovna politika i zato je pristup „odozdo prema gore“ koji NARNS neguje, dao rezultate.

Jasmina Selmanović, izvršna direktorka NARNS-a naglašava da su postojala tri pravca razvoja NARNS-a, počevši od 2015. godine kada je zaživela inicijativa “Partnerski za obrazovanje”, koju su podržali od samog početka Fond za otvoreno društvo i UNICEF, potom 2017. godina kada je formiran NARNS i 2019. godina kada je otpočela profesionalizacija NARNS-a. Ključna reč koja je obojila prvi period je motivacija, motivacija roditelja i nastavnika da budu deo Asocijacije i da učestvuju u aktivnostima na volonterskoj osnovi.


“Stvaranje partnerskih odnosa je postao naš glavni fokus”, rekla je Tanja Stojić iz Fonda za otvoreno društvo u Srbiji. „Otvorili smo javni poziv za roditelje i nastavnike, gde se prijavilo 650 roditelja i nastavnika, volontera, koji veruju u inkluziju, u saradnju pre nego da okrivljuju jedni druge“.

Nakon raspisanog konkursa, krenulo se sa obukama volontera kako da zvanično registruju gradski klub roditelja i nastavnika, a zatim je bilo neophodno naći koje su im teme važne, a neke od njih su bile inkluzija, bezbednost, sportske aktivnosti. Sve je bilo novo ne samo za roditelje, već i za nastavnike.

 

 


NAŠA MISIJA

Kroz asocijaciju jačamo saradnju i partnerstvo roditelja i nastavnika, osvešćujemo njihovu ulogu i moć da menjaju i kreiraju kvalitetnije i dostupnije obrazovanje, po meri deteta, u cilju stvaranja odgovornog društva.

 

„U samom početku, kreirali smo 10 klubova, uspeli smo da promenimo narativ, da nastavnici i roditelji nisu neprijatelji, već saradnici, da su roditelji značajan resurs škole i podrška obrazovnim procesima i da mogu uticati na kvalitet obrazovanja“ istakla je Selmanović i dodala „Intuitivno smo pokrenuli prve korake ka procesu javnog zagovaranja i sve ovo vodilo je ka formalnom osnivanju NARNS-a 24. marta 2017. godine“.

Nije odmah sve išlo glatko, postojali su brojni izazovi kao što je održivost. I ovoga puta ne mislimo na finansijsku održivost. „Kreirali smo klubove roditelja i nastavnika u gradovima širom Srbije, a njih su ih činili ljudi koji se nisu poznavali i trebalo je od njih stvoriti tim. Neki od njih nisu znali procedure škole, mehanizme saradnje, i ne samo roditelji, čak i nastavnici. Tada smo znali da moramo da radimo sa njima na izgradnji kapaciteta i to je postala jedna od stalnih aktivnosti NARNS-a“, naglašava Selmanović. Jedna od stvari koja i danas postoji, jeste da su nažalost roditelji i dalje retko viđeni kao aktivni učesnici u radu škole.

„Na ovom putu smo naučili da poštovanje je važno, slušanje jedni drugih je važno, ceo proces stvaranja krovne organizacije zahteva vreme, upornost. Motivacija je ključ za uspešnu saradnju, roditelji treba da se čuju da se uvaže njihove potrebe, zato smo ih uključili sve u zajedničke aktivnosti – u planiranje, sastanke i druženja. Zato uključujemo aktivno roditelje kao kreatore politika, a ne samo kao posmatrače“.

 

NAŠA VIZIJA

Svet u kome odgovorno negujemo zdravo, harmonično i otvoreno društvo sa jasno definisanim ulogama. Svi učesnici obrazovnog sistema  pokreću promene u cilju zadovoljenja potreba svakog pojedinca, kao i društva u celini.

 

„Kada govorimo o NARNS-u govorimo o dvanaest organizacija u jednoj krovnoj asocijaciji, govorimo o izgradnji mreže regionalnih savetnika kao lokalnih koordinatora. Sekretarijat NARNS-a pruža podršku lokalnim klubovima, razvija akcione planove, radi monitoring i evaluaciju. Za nas je važno da uvek funkcionišemo kao tim“, rekla je Dragana Đurić, v.d. direktorke Asocijacije govoreći o drugoj fazi razvoja NARNS-a koja je otpočela osnivanjem NARNS-a 2017. godine.

„Jačanje kapaciteta roditelja, prepoznavanje klubova u školskim dokumentima, važan je korak koji smo dostigli u ovoj fazi. Imali smo mnogo izazova i prepreka, a jedan od njih je finansiranje novih organizacija, odnosno novoosnovanih gradskih klubova roditelja i nastavnika. Zahvaljujući Fondaciji za otvoreno društvo u Srbiji uspeli smo, i zato je Fondacija više od donatora, to je pravi partner, jer razumeju da je krovnoj organizaciji kakva je NARNS potrebno vreme da raste i razvija se“. Rezultat ovog rada je stvaranje strukture, kakav je Sekretarijat NARNS-a, trogodišnji akcioni plan, komunikaciona strategija, a jedan od ciljeva je nastavak razvijanja partnerstva sa nadležnim ministarstvom uz zadržavanje nezavisne pozicije.

Danas NARNS čine dvanaest gradskih klubova roditelja i nastavnika širom Srbije u kojima se neguje kultura partnerstva na svim nivoima do univerzitetskog obrazovanja, 80 obrazovnih ustanova je uključeno u rad Asocijacije sa oko 4500 angažovanih roditelja i nastavnika. NARNS raste kao organizacija sa značajnim uticajem na obrazovnu politiku i to je naš dugoročni cilj. Trenutno je u fokusu rada kampanja javnog zagovaranja o neophodnosti tranzicije dece iz predškolske ustanove u osnovnu školu i uspostavljanju protokola tranzicije, potom razvoj inkluzivnih politika na lokalnom nivou, kao i integracija romske dece i dece povratnika iz inostranstva u škole i odgovor na krizu u obrazovanju izazvanu pandemijom koronavirusa. „Kao organizacija imamo moć da mobilišemo veliki broj roditelja i zaposlenih u sektoru obrazovanja“ dodaje Selmanović.

I Đurić i Selmanović složne su da je povodom rođendana Asocijacije ovo bilo jedno emotivno putovanje „da zavirimo u prošlost naše organizacije i naših karijera – profesionalnog života. Od velikog je značaja za sve“.

Složne su i u tome da će obrazovanje dece i dalje biti ključni fokus aktivnosti NARNS-a. „Nastavićemo da negujemo mehanizme saradnje, roditelji ne mogu ući u školski sistem bez podrške nastavnika i učitelja. Poboljšaćemo naš portfolio i više se baviti temama kao što su dostupnost i kvalitet obrauzovanja za svu decu, javno zagovaranje, rani razvoj, bezbednost i dobrobit dece i interkulturalno učenje. Želele bismo da ostvarimo i regionalnu saradnju, a već smo preneli svoja iskustva i primere dobre prakse roditeljskim udruženjima u evro-azijskom regionu“, zaključile su one.

 

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) posvećena je modelu roditeljsko-nastavničke saradnje i javnog zagovaranja. Nastala je 24. marta 2017. godine kao rezultat inicijative „Partnerski za obrazovanje“, koju su 2015. godine pokrenuli Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF  kako bi se unapredila saradnja škole i porodice. Ključni fokus i misija Asocijacije je razvoj partnerstva – kulture uvažavanja i saradnje na relaciji roditelji - prosvetni radnici. Ukoliko i vi želite da pokrenete gradski klub roditelja i nastavnika pri predškolskoj ustanovi ili školi, pišite nam na narnsoffice@gmail.com. Pratite nas preko društvenih mreža i uključite se koristeći hešteg #NARNSobrazovanje.