Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole

Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole

Autorka: Dragana Pavlović Breneselović

Ovaj rad pruža detaljan prikaz efekata uključivanja porodice u proces obrazovanja koji su dati u sukcesivno rađenim studijama Eni Henderson i saradnika: A New Wave of Evidence – The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement (pdf, 1,1 MB).

Ove studije obuhvataju prikaze i analize programa, evaluaciju i istraživanja koja se odnose na problematiku efekata uključivanja porodice i daju sintezu rezultata.

Istraživanja potvrđuju da je uključivanje roditelja u obrazovanje dece pozitivno povezano sa dečjim postignućem.

Kako ističe Hendersonova, uspeh u školi nije determinisan socijalno-ekonomskim statusom porodice po sebi već zavisi od stepena u kome je porodica u stanju da:

  1. kreira porodično okruženje koje podstiče učenje,
  2. postavlja visoka i realistična očekivanja u pogledu postignuća deteta,
  3. učestvuje u obrazovanju deteta i na nivou škole i zajednice.

Učešće roditelja u obrazovanju dece dva puta je jači prediktor uspeha od socijalno-ekonomskog statusa porodice i umanjuje negativni uticaj siromaštva i drugih nepovoljnih karakteristika porodičnog konteksta. 

Rezultati pokazuju da pozitivni efekti na napredak dece važe za:

  • sve tipove uključenja pordice/roditelja i sve uzraste dece; 
  • da što su aktivnije forme uključenja, veći su i efekti; 
  • da su efekti veći što se uključivanje realizuje na ranijim uzrastima dece.

Preuzmite rad Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole (pdf, 0,6 MB)