Kako uspešno sprovesti tranziciju u obrazovanju?

Kako uspešno sprovesti tranziciju u obrazovanju?

Vrlo često se susrećemo sa terminom tranzicija. Za nas na Balkanu kažu da smo u stalnoj tranziciji. Šta je to tranzicija u obrazovanju?

Neki autori navode da je to vremenski period pre, tokom i nakon detetovog prelaska iz jednog okruženja u drugo npr. iz kuće ili predškolske ustanove u osnovne školu.

Kretanje iz jednog razvojnog okruženja u drugi tokom vremena prepoznaje se kao vertikalna tranzicija. Predškolska ustanova je prvo okruženje sa kojim se susreću dete i negova porodica. Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.

Imajući iskustvo sa tranzicijom dece iz porodice u jaslice, i iz jaslica u vrtić, praktičari zaposleni u predškolskim ustanovama dobro znaju da je deci potrebno, da polazak u novu sredinu ima oslonac u onome što je za njih blisko i poznato, da novu sredinu treba da upoznaju sa osobom za koju su vezani i u koju imaju poverenja, da su okružena poznatim predmetima, da se susreću sa iskustvima koja su bliska njihovom porodičnom životu i kulturi, da imaju priliku da izraze svoja osećanja i strahove, da im novi odrasli pokazuju da su ona važna i da im se posvećuje individualizovana i personalizovana pažnja. Vaspitači su uvideli da deca doživljavaju manje stresa i pokazuju brži napredak kada prelaze iz jaslica u vrtić ukoliko medicinske sestre i vaspitači rade zajedno u cilju olakšavanja dečijeg prelaza i uključuju porodice kao punopravne partnere u ovaj proces.

Prepoznajući važnost tranzicije i kontinuiteta u obrazovanju praktičari iniciraju i organizuju brojne aktivnosti, blagovremeno informišu i pripremaju roditelje i decu za prelazak u novo okruženje npr. zajednički roditeljski sastanci /vaspitači, učitelji, stručni saradnici/, organizuju različite aktivnosti i akcije koje povezuju praktičare, decu, roditelje, kao što su sportsko-rekreativni programi, festivali, predstave... Odlaze u posete školi da bi deca upoznala prostor i zaposlene. Ostvaruju uzajamne stručne posete i razmenjuju informacije o programskim aktivnostima. Nastoje da zajednički usklade fizičko okruženje, stilove komunikacije i pedagoški pristup, izrađuju plan dodatne podrške za decu kojoj je to potrebno... Iako praktičari znaju da je ovo za dete i porodicu važno, praksa je pokazala da se navedene aktivnosti ne realizuju u svim ustanovama. Često nema saradnje između predškolske ustanove i škole. Izostaje saradnja i komunikacija između profesionalaca. U okviru jedne predškolske ustanove samo pojedini vrtići sarađuju sa pojedinim školama. Realizacija aktivnosti vrlo često zavisi od pojedinaca. Zašto je to tako?

Često roditelji i praktičari imaju različita gledišta u pogledu pripreme dece za tranziciju, roditelji više izdvajaju akademske veštine i znanja, dok praktičari veći akcenat stavljaju na opšte sposobnosti, socio-emocionalnu stabilnost i razvijenu motoriku, koja uslovljava opismenjavanje. Praktičari su pod pritiskom od strane roditelja da rade posao za koji nisu obučeni, kao što je opismenjavanje. Da li se ove teškoće javljaju zato što roditelji nisu dobro informisani o programu predškolske ustanove i škole ili o tome kako dete uči na određenom uzrastu ili profesionalci iz škole šalju takvu poruku ? Na ovo pitanje je teško naći odgovor, ali da bi se ovo prevazišlo treba težiti kreiranju partnerskog odnosa na relaciji porodica, predškolska ustanova, škola.

Uvođenjem novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja simbolično nazvane “Godine uzleta” donete su promene u predškolstvu. Nova programska koncepcija ističe integrisan pristup učenja kroz razvijanje projekata sa decom. Deca se podstiču na bavljenje određenim projektima koji su njima smisleni i izazovni za istraživanje. Mnoga mesta u zajednici postaju mesta za učenje. U traganju za odgovorima na projektna pitanja škola postaje izazovno mesto učenja i istraživanja npr. razvijajući projekat “Svemir”, deca su prisustvovala času geografije i saznala od nastavnika geografije odgovore na projektna pitanja. U projektu “Fotoaparat” kada su istraživali sočivo i kako nastaje fotografija, vaspitači i deca u saradnji sa roditeljima pozvali su u goste profesora fizike. Radeći projekat “Bicikl” išli su u osnovnu školu gde saobraćajni poligon u školskom dvorištu postaje mesto učenja, a profesor i učenici drugi odrasli od kojih deca uče. Praktičari koji rade po novoj koncepciji misle da ovaj vid saradnje sa školom kroz uzajamne posete, organizovanje zajedničkih aktivnosti je jedan od načina kako dete pripremiti i upoznati sa školom i obezbediti kontinuitet u obrazovnom kontekstu. Na ovaj način deca se upoznaju sa prostorom i odraslima koji rade u školi na jedan izazovan i njima smislen način. Da li će nova programska koncepcija doprineti uspešnoj tranziciji vreme će pokazati.

Možemo reći da je tranzicija iz predškolske ustanove u osnovnu školu vrlo kompleksan proces u kome su sva okruženja važna. Prelazak i adaptacija deteta na novo okruženje zavisi od  porodične sredine koja pruža stimulišuće uslove, programa predškolske ustanove koji priprema dete za školsku sredinu i škole koja na pravi način prepoznaje značaj ranih iskustava, kao i međusobno povezivanje ovih okruženja.

Autorka:

Slađana Vasiljević, psihološkinja

Tekst je deo kampanje javnog zagovaranja o neophodnosti uvođenja procesa tranzicije u predškolske ustanove i osnovne škole. Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije, koju čine lokalni gradski klubovi otpočela je prošle godine kampanju javnog zagovaranja za olakšavanje procesa tranzicije, odnosno prelaska dece iz predškolske ustanove u prvi razred, radi stvaranja podsticajnog okruženja za svu decu i uslova za inkluzivno obrazovanje. Pospešivanje saradnje predškolskih ustanova i škola vršeno je testiranjem različitih modela tranzicije prilagođenim lokalnom kontekstu u 10 gradova i predlaganjem inovativnih rešenja za uspešnu saradnju zaposlenih u vrtićima i školama i roditelja. Ukoliko i vi želite da sprovedete proces tranzicije u vrtiću ili školi, pišite nam na narnsoffice@gmail.com i dobićete podršku naših gradskih klubova. Uključite se u kampanju koristeći heštegove #IzVrtićaUškolu#NARNSobrazovanje.