Eksterna evaluacija škola u Srbiji

Eksterna evaluacija škola u Srbiji

Proces spoljašnjeg vrednovanja predstavlja procenu od strane „spoljnih, nezavisnih posmatrača” koja se zasniva na velikom broju informacija prikupljenih opseravacijom ili kroz direktnu komunikaciju sa akterima života i rada u školi, a u skladu sa evaluacionim kriterijumima i uspostavljenim standardima.

Spoljašnje vrednovanje ustanovama pruža povratne informacije o prednostima, slabostima i mogućnostima.

Dobijena procena im pomaže da preispitaju svoje funkcionisanje i usmerava ih ka područjima delovanja. Informacije iz procesa spoljašnjeg vrednovanja takođe su značajne za donosioce odluka, i omogućavaju uvid javnosti o stanju u ustanovi, obrazovnom sistemu u celini ili u pojedinim područjima ili ustanovama.

Spoljašnje vrednovanje ostvaruju prosvetni savetnici iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a po potrebi i predstavnici Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, organizovani u timove. Svi oni savladali su obavezan program obuke i koriste jedinstven paket instrumenata, čime se osigurava kvalitet procesa i produkata i objektivnost i pouzdanost ocene kojom se procenjuje kvalitet rada ustanove. 

Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada obrazovno vaspitnih ustanova, Službeni glasnik Republike Srbije br. 9/12 preciziraju se postupci vrednovanja i drugi zahtevi u pogledu komunikacije sa ustanovama i rokovima, čime se osigurava transparentnost postupka i javnost rada spoljašnjih evaluatora.