Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima

Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima

Autorka: Nada Polovina, 2008.

U ovom radu se istražuje kako direktori i razredne starešine opažaju i procenjuju činioce, prepreke i podsticaje građenju partnerstva između škole i roditelja. 

Uzorak sačinjava 60 direktora i 305 razrednih starešina iz 60 škola (37 gradskih i 23 seoske) u Srbiji. Direktori i nastavnici su popunjavali odvojene ali paralelne upitnike (modifikovani samo u segmentu razlika u ulogama) koji su kreirani za potrebe istraživanja. Ajtemi upitnika pitaju o činiocima koji doprinose uključivanju roditelja, preprekama u razvijanju saradnje roditelja i škole i osobenostima školske sredine koje mogu doprineti razvijanju te saradnje, kao i o osobenostima komunikacije sa roditeljima. 

Nalazi istraživanja ukazuju na to da direktori i nastavnici na sličan, ali ne i na istovetan način, procenjuju važnost različitih komponenata u polju saradnje sa roditeljima. Najviše sličnosti postoji u opažanju prepreka da se uspostavi saradnja (problemi usklađivanja vremena za susrete, prethodna loša iskustva roditelja u vezi sa saradnjom). Najviše razlika je u opažanju važnosti činilaca saradnje (direktori stavljaju težište na »faktor roditelj«, a nastavnici, i na »faktor roditelj«, i na »faktor dete«), kao i u opažanju potrebnih podsticaja za poboljšanje saradnje između škole i roditelja (direktori naglašavaju prostorno-vremenske organizacijske komponente, a nastavnici prostorne komponente i lične inicijative). I u procenama direktora, i u procenama nastavnika dobijene su i razlike obeležene polom, dužinom radnog staža, veličinom sredine u kojoj se škola nalazi (selo-grad). 

Generalni zaključak ukazuje da je tematika saradnje škole i roditelja visoko i višestruko osetljiva na kontekst, te da građenju programa saradnje mora prethoditi proces sistemskog i sistematičnog dijaloškog uobličavanja teme na nivou svake konkretne škole, da bi se postojeća multiverza značenja pročistila i dala osnov za jasne, lokalno smislene i održive programe saradnje.

Preuzmite rad Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima (pdf, 0,3 MB)