Bezbednost dece/zaštita od nasilja (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Bezbednost dece/zaštita od nasilja (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Ustanova (vrtić, osnovna i srednja škola) je dužna da propiše i primenjuje mere, način i postupak za zaštitu i bezbednost dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova. Ustanova ovo radi u saradnji sa nadležnima u jedinici lokalne samouprave. 

Ovo određenje imaju svi najvažniji obrazovni zakoni: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Svi ovi zakoni se mogu pogledati na www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi

Većina određenja iznetih u daljem tekstu je preuzeta iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali se formulacije koje se nalaze u drugim navedenim zakonima ne razlikuju bitno.

  • U ustanovi se neguju odnosi međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti dece, učenika, zaposlenih i roditelja. 
  • Zaposleni imaju obavezu da svojim radom i ukupnim ponašanjem doprinose razvijanju pozitivne atmosfere u ustanovi. 
  • Ponašanje u ustanovi i odnosi dece, učenika, zaposlenih i roditelja uređuju se pravilima ponašanja u ustanovi koja obavezuju sve osobe u ustanovi.

U tom smislu, u ustanovi su zabranjene sve aktivnosti kojima se bilo koji pojedinac ili grupa ugrožava, omalovažava, diskriminiše ili izdvaja po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja. Zabranjeno je i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti. 

Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, otvoreno ili prikriveno isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva. 

Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere koje se uvode da bi se postigla puna ravnopravnost, zaštita i napredak osobe ili grupe koja se nalazi u nejednakom položaju (vidi Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, koji se može naći na ovom sajtu; uz Pravilnik je priloženo i tumačenje). 

U ustanovi je zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje dece i učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba dece i učenika ili zaposlenih. 

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog ili ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog. 

Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje ustanove ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj deteta i učenika. 

Ustanova je dužna da odmah podnese prijavu nadležnom organu ako se kod deteta ili učenika primete znaci nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja. 

  • Pod fizičkim nasiljem se podrazumeva: fizičko kažnjavanje dece i učenika od strane zaposlenih i drugih odraslih osoba; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja deteta, učenika ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema deci, učenicima ili drugim zaposlenim, kao i učenika prema drugim učenicima ili zaposlenim. 
  • Psihičkim nasiljem se smatra ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva deteta i učenika ili zaposlenog. 
  • Pod socijalnim nasiljem se spodrazumeva isključivanje deteta i učenika iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti ustanove. 
  • U ustanovi je zabranjen i svaki oblik nasilja i zlostavljanja od strane učenika i roditelja nad nastavnikom, vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim. 

Povrede ovih zabrana povlače prekršajnu, odnosno krivičnu odgovornost i pokretanje odgovarajućeg postupka. Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja su sastavni i obavezni deo školskog programa škole.

Zabrana nasilja i diskriminacije odnosi se na ustanovu, zaposlene, učenike i roditelje.

Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje i zlostavljanje, sadržaj i načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslovi i načini za procenu rizika, načini zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisuju se podzakonskim ili drugim aktom (vidi Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama [pdf, 1,0 MB], kao i Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje [doc, 0,1 MB].

Obaveza i odgovornost direktora je da preduzima mere u slučajevima povreda navedenih zabrana, kao i nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na decu i učenike.

U domen bezbednosti spada i zaštita podataka, te se svi vidovi prikupljanja, držanja, obrade i korišćenja podataka sprovode u skladu s zakonom, uz poštovanje načela zaštite podataka o ličnosti.