Assessment of Key Competences: Literature review, Glossary and Examples

Assessment of Key Competences: Literature review, Glossary and Examples

Izdavač: Evropska komisija, 2012.

Pun naziv ove publikacije iz 2012. godine jasnije pokazuje kontekst u kome se ona pojavila i za koji je zapravo i nastala (Education and Training 2020 Work programme – Thematic Working Group: Assessment of Key Competences, Literature review, Glossary and Examples).

Pošto je glavni dokument, Assessment of Key Competences već predstavljen, čitaocu će biti relativno lako da prepozna veliku korist koja se može imati od poznavanja i korišćenja ovog materijala u razumevanju i praćenju glavnih tokova savremenog obrazovanja i, naravno, učešća u njemu.

Kako jasno nagoveštava sam naziv dokumenta, on se sastoji iz tri dela. U prvom su predstavljeni rezultati pregleda literature koja se odnosi na procenu i merenje kompetencija. U drugom delu su se autori pobrinuli da daju objašnjenja svih najvažnijih pojmova, koncepata i termina koji se koriste u ovoj oblasti. Za našeg čitaoca možda je upravo ovaj deo posebno koristan. Ne samo da su odabrane odrednice definisane na jednostavan i precizan način, nego prosto pozivaju pažljivog čitaoca da ih povezuje i umrežava. U trećem delu su opisani primeri iskustava koja su u procenjivanju kompetencija stečena u tri evropske zemlje – Austriji, Litvaniji i Irskoj. Za našeg čitaoca će verovatno biti posebno zanimljivo da vidi kako je zajednički evropski okvir interpretiran izborom i definiciom ključnih kompetencija u svakoj od ovih zemalja.

Preuzmite publikaciju Education and Training 2020 Work programme – Thematic Working Group: Assessment of Key Competences, Literature review, Glossary and Examples (pdf, 0,6 MB)