Kvalitet obrazovanja

Istraživanje o stavovima roditelja o obrazovnom sistemu u Srbiji

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika (NARNS) je tokom marta i aprila 2022. godine, sprovela kvalitativno istraživanje sa ciljem da se sagleda kako roditelji školske dece vide različite aspekte domaćeg obrazovnog sistema. Istraživanje je sprovedeno kroz fokus grupe sa roditeljima iz 12 gradova u Srbiji - u Beogradu, Kikindi, Kraljevu, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Šapcu, Subotici, Zrenjaninu, Sečnju i Čačku. Uzorak je činilo ukupno 74 roditelja, od kojih je svaki imao bar jedno dete školskog uzrasta, a većina i više od jednog. 

Pročitaj više

O čitanju sa decom

Čitanje sa decom nije jednosmerna aktivnost. To nije aktivnost u kojoj roditelj (ili neka druga osoba) čita, a dete ćuti i sluša. Naprotiv, čitanje je interaktivna aktivnost, podsticaj za razgovor, promišljanje i istraživanje. Knjiga nas provocira, golica, podstiče nas da pitamo i da se zapitamo, da razgovaramo i zajedno razmišljamo. U kom god trenutku tokom čitanja da se desi, razgovor je dobrodošao i treba ga negovati, a nikako sputavati.

Pročitaj više

O ranoj pismenosti i njenom značaju

Rana pismenost se obično definiše kao skup različitih znanja i veština koje omogućavaju deci da zarone u svet pisane kulture i pre nego što krenu u školu i savladaju slova. Ovo je veoma važno jer im omogućava da uče i razvijaju se, da ovladaju nizom različitih veština koje će im kasnije biti neophodne za čitanje, kao i da razviju pozitivan odnos prema čitanju, što je podjednako značajno za njihovo dalje obrazovanje i razvoj. Rana pismenost nastaje kroz zajedničko angažovanje niza različitih veština koje su povezane sa jezikom, fonološkom svesnošću i znanjem o pisanom kodu. Ove veštine se pre svega razvijaju kroz aktivnosti koje sa decom organizujemo u porodici i vrtiću.

Pročitaj više

PISA 2018 – sekundarne analize

Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) najobuhvatnije je međunarodno istraživanje obrazovanja. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) prvi put je pokrenula ovu studiju 1997. godine, a njen cilj je procena kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovnih sistema. 

Pročitaj više

Godišnji izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je novi Godišnji izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

Pročitaj više

Priručnik „Hrana u školi, ko da odoli?”

Glavna svrha ovog Priručnika jeste da skrene pažnju školama i zaposlenima u njoj na važnost ishrane dece/učenika. Učenici značajan deo dana provode u školi i školski obrok predstavlja ne samo značajan deo njihove ukupne dnevne ishrane, već deluje i na postizanje boljeg uspeha u školi.

Pročitaj više

Vodič: Primena pravilnika o informisanju i pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenskog starešine

OŠ „Jovaj Jovanović Zmaj“ i UG „Nexus“ Vranje, izradili su „Vodič za odeljenjske starešine i vršnjačke medijatore – primena Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika u okviru časa odeljenjskog starešine“. 

Pročitaj više

Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije građana

U ovom tekstu razmatram dve međusobno povezane teme. Prva se odnosi na ulogu ekonomskog sektora u razvoju obrazovanja. Tu želim da pokažem da ekonomski sektor, kao i mnogi drugi sektori u društvu, treba da bude uključen u donošenje odluka o razvoju obrazovnog sistema.

Pročitaj više

Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Vodič za rad interresornih komisija (IRK) za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku napisan je sa ciljem da unapredi kvalitet rada IRK koje su osnovane i rade u skladu sa važećim Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i Priručnikom za rad IRK za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku iz 2010. godine. 

Pročitaj više

Katalog asistivne tehnologije

Ovaj katalog nastao je sa ciljem da se promovišu asistivne tehnologije kao i da se ukaže da je neophodno povećati informisanost o mogućnostima i promenama koje asistivne tehnologije unose u obrazovanje i život pojedinca.

Pročitaj više

Vodič: Kako do informacija o izvorima finansiranja i resursima za škole, nastavnike i stručne saradnike

Savremeni svet se svakodnevno suočava sa ubrzanim razvojem nauke, novim tehnološkim procesima i tehničkim inovacijama, što zahteva nova znanja, veštine i sposobnosti koje se stiču i razvijaju krozrazličite oblike učenja.

Pročitaj više

Who rules the schools? – Mapping of the current school governance policies in the 10 countries

Ova studija je rezultat opsežnog istraživanja o upravljanju školama u 10 zemalja, među kojima su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora i Rusija.

Pročitaj više

Eksterna evaluacija škola u Srbiji

Proces spoljašnjeg vrednovanja predstavlja procenu od strane „spoljnih, nezavisnih posmatrača” koja se zasniva na velikom broju informacija prikupljenih opseravacijom ili kroz direktnu komunikaciju sa akterima života i rada u školi, a u skladu sa evaluacionim kriterijumima i uspostavljenim standardima.

Pročitaj više

Šta je pravedno obrazovanje? (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Ono bez čega nema pravednog obrazovanja ni pravednosti u obrazovanju jeste pravo na obrazovanje. To je prvo slovo u azbuci društvenih vrednosti u oblasti obrazovanja. Pravo na obrazovanje je u našoj zemlji garantovano Ustavom, i to kao obavezno i besplatno na nivou osnovne i besplatno na nivou srednje škole. 

Pročitaj više

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji se može naći na sajtu www.mpn.gov.rs [pdf, 0,8 MB], je zakon čije odredbe regulišu najveći deo sistema obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji.

Pročitaj više

O pravilnicima

Čak i kada ne reguliše veliki deo sistema ili sistem u celini (kao npr. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), već samo jedan deo ili aspekt sistema (kakvi su npr. zakoni o osnovnom ili srednjem obrazovanju ili udžbenicima), zakon ne može da sadrži apsolutno sve detalje koje je potrebno definisati da bi ono što zakon reguliše moglo da funkcioniše na regularan način.

Pročitaj više

O istraživanjima kvaliteta obrazovanja

O kvalitetu obrazovanja se sve manje zaključuje na osnovu utisaka, ličnih stavova i uverenja, a sve više na osnovu objektivnih pokazatelja do kojih se dolazi istraživanjima i analizom rezultata istraživanja. 

Pročitaj više

Stručni komentar Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije

Jedna od suštinskih pretpostavki kvalitetnog obrazovanja jeste isključivanje svakog vida diskriminacije, kako na nivou obrazovnog sistema u celini, tako i u praksi obrazovnih ustanova. 

Pročitaj više

Intersektorska podrška za inkluzivno obrazovanje (predlog praktične politike)

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS formirana je sa ciljem da svojim delovanjem doprinese ostvarivanju prava, unapređivanju položaja i poboljšanju kvaliteta života dece u Srbiji.

Pročitaj više

Kompetencije za celoživotno učenje

Novine koje karakterišu pristup obrazovanju za 21. vek nužno su rezultirale pojavom i masovnom upotrebom niza novih izraza i pojmova u rečniku svakodnevne obrazovne prakse i nauke o obrazovanju. 

Pročitaj više

Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića: „Dobro dete sedi mirno i ćuti”

Kako deca vide dečji vrtić bila je tema istraživanja Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

Pročitaj više

Guiding Principles for Learning in 21st Century

Ova publikacija je dobila visoke ocene i preporuke niza uglednih i širom sveta poznatih poslanika u oblasti obrazovanja, među ostalima i profesora, teoretičara i istraživača saznajnih procesa i obrazovanja, Hauarda Gardnera. 

Pročitaj više

Nastava i učenje – savremeni pristupi i perspektive

Ovaj zbornik radova objavio je Učiteljski fakultet u Užicu 2014. godine. 

Pročitaj više

KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for key competences

Onaj koga zanimaju najvažniji događaji koji su se, u pogledu ključnih komepetncija dogodili do jula 2013. na konceptualnom planu i u komparativnoj perspektivi treba da pogleda ovu publikaciju u kojoj su izneti rezultati pregleda reprezentativne literature koja se bavi pitanjima kompetencija.

Pročitaj više

Kako treba da izgleda savremena škola?

Ova prezentacija dovoljno govori sama za sebe. Mnogo šta što definiše savremeno obrazovanje jasno je naznačeno i u ovoj prezentaciji. 

Pročitaj više

The School Principal As Leader: Guiding Schools To Better Teaching And Learning

O značaju obrazovnog liderstva ili lidera u obrazovanju sve se više govori i u svetu i kod nas. Profesionalna uloga i obaveza direktora, kao lidera po dužnosti, sve manje podrazumeva ispoljavanje moći i nedodirljivost, a sve više težak i složen profesionalni rad i veliku profesionalnu odgovornost.

Pročitaj više

Education and Training in Europe 2020 - Examples of Policy Measures

U publikaciji Education and Training in Europe 2020 prikazani su glavni pravci kojima se planira osiguranje dostizanja evropskih strateških prioriteta do 2020. godine.

Pročitaj više

PISA u Srbiji: rezultati za 2009. i 2012. godinu

Obe ove publikacije sadrže primere zadataka korišćenih u glavnim istraživanjima 2009. i 2012. godine, detaljne opise nivoa postignuća učenika i razmatranje nekih bitnih karakteristika obrazovnog sistema u svetlu dobijenih rezultata.

Pročitaj više

What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science - PISA 2012

U ovom dokumentu su predstavljeni rezultati svih zemalja koje su učestvovale u PISA 2012, prikazani za sva tri glavna istraživačka domena – čitalačku, matematičku i naučnu pismenost.

Pročitaj više

Ključni nalazi Međunarodnog istraživanja nastave i učenja – TALIS 2013

Međunarodno istraživanje nastave i učenja (Teaching and learning International Survey - TALIS) prikuplja podatke o uslovima učenja i o uslovima u kojima rade nastavnici iz škola širom sveta sa ciljem da pruži validne, uvremenjene i uporedive procene praktičara iz škola kako bi države mogle da sagledaju i formulišu politike razvoja i visokog kvaliteta za nastavničku profesiju.

Pročitaj više

Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011

Osim kratke istorije sprovođenja istraživanja u okviru istraživačkog programa TIMSS, u ovom naučnom radu je opisana i logika na kojoj su ova istraživanja utemeljena. 

Pročitaj više

Nastavnici kao lideri – kako do uspešne saradnje sa roditeljima

U ovom radu predstavljen je projekat Nastavnici kao lideri promena – kako do uspešne saradnje sa roditeljima i ideja nastavnika kao lidera promene na kojoj se projekat zasniva.

Pročitaj više

Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanje i politika

Knjiga nam može pomoći da bolje razumemo polazišta na kojima se zasnivaju pojedini trendovi u obrazovnoj politici, da gradimo kritički odnos preispitivanja u odnosu na njih i pokrećemo dijalog o vrednostima na kojima treba da se zasniva predškolsko vaspitanje i obrazovanje kod nas.

Pročitaj više

Okvir nacionalnog kurikuluma – Osnove učenja i nastave, smernice i vodič za primenu

U ovom materijalu, koji je nastao kao rezultat aktivnosti u projektu Razvionica i u kontekstu izrade radnog nacrta za dokument Okvir nacionalnog kurikuluma, mogu se naći opisi svih najvažnijih elemenata koji doprinose kvalitetu i uspehu obrazovanja kakvo je potrebno u 21. veku.

Pročitaj više

Ser Ken Robinson: Promena paradigme

Ovaj kratki animirani film su videli mnogi nastavnici širom Srbije, na konferencijama i seminarima, gledaju ga i studenti (nekih) nastavničkih fakulteta na nekim od redovnih časova. 

Pročitaj više

Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework

Ovo je fundamentalna publikacija o jednom od ključnih domena savremenog obrazovanja – razvoju kompetencija kao jednog od glavnih očekivanih ishoda učenja i obrazovanja u 21. veku.  

Pročitaj više

101 ideja za inovativne nastavnike

Publikacija 101 ideja za inovativne nastavnike je rezultat zajedničkog rada grupe nastavnika u okviru Majkrosoftovog obrazovnog programa Partneri u učenju.

Pročitaj više

Literacy Skills for the World of Tomorrow – PISA 2000

Obiman tekst koji sadrži sveobuhvatno objašnjenje kako je zamišljen istraživački proces PISA kroz detaljne odgovore na pitanja

Pročitaj više

Knowledge and Skills for Life – PISA 2000

Ova publikacija na 24 stranice iznosi sve osnovne podatke i informacije o istraživačkom pristupu razvijenom u programu PISA i rezultate prvog istraživanja tj. testiranja učeničkih postignuća sprovedenog na osnovu tog pristupa.

Pročitaj više