Postanite član ili članica NARNS-a

Ko sve može biti deo Asocijacije?

Kako biste postali deo NARNS-a i kroz rad Gradskih klubova roditelja i nastavnika imali priliku da realizujete aktivnosti koje su vama važne i utičete na obrazovne politike kako u vašoj lokalnoj zajednici, tako i nacionalnom nivou, možete se aktivirati na više načina u zavisnosti od toga da li se uključujete kao pojedinci aktivni na polju unapređenja saradnje između roditelja, škola i prosvetnih radnika, kao roditelji, staratelji ili kao predstavnici organizacije, neformalne inicijative građana, predškolske ustanove ili škole.

Kako pojedinci mogu postati članovi Gradskog kluba roditelja i nastavnika u svojim lokalnim zajednicama?

Član/ica Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije možete postati popunjavanjem pristupnog formulara, ukoliko:

 • Želite da se svako dete u školi oseća prihvaćeno i bezbedno;
 • Smatrate da vaše dete treba da ide u savremenu školu, gde se poštuju njegova ličnost, mogućnosti, interesovanja, poreklo, porodica i sredina iz koje dolazi;
 • Želite da vas pitaju za mišljenje o tome šta treba promeniti u obrazovanju i da to mišljenje uvaže;
 • Smatrate da prosvetni radnici i roditelji mogu zajedno da reaguju i utiču na promene u obrazovanju;
 • Mislite da deca sa invaliditetom/hendikepom, opterećena siromaštvom, kulturološki različita (jezik, religija itd.) treba da idu u isto odeljenje zajedno sa svojim vršnjacima;
 • Želite da se borite da sva deca ostvare svoje pravo da se obrazuju i za njihova ostala prava tokom obrazovanja;
 • Smatrate da svako u sistemu obrazovanja treba da bude odgovoran za svoj rad;
 • Želite da vidite suštinske promene u vašoj lokalnoj zajednici.

Članstvo je besplatno, a prijavom dobijate mogućnost da steknete nova znanja i uvide o obrazovanju 21. veka, uključujući domaća i istraživanja stranih autora u oblasti obrazovanja, priliku da se informišete o tome šta rade drugi učesnici u procesu obrazovanja, uspostavite saradnju, razmenite mišljenja, nedoumice i ideje, postavite pitanja obrazovnim stručnjacima, pokrenete zajedničke akcije i projekte i zajednički konkurišete za sredstva kod donatora.

Kako udruženja, savezi i neformalne inicijative mogu postati članice NARNS-a?

Upravni odbor donosi odluku, u skladu sa Pravilnikom o prijemu u članstvo Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, o raspisivanju konkursa o prijemu novih organizacija u punopravno i pridruženo članstvo.

Punopravni članovi mogu biti registrovana udruženja građana (uključujući saveze), koja deluju na opštinskom, regionalnom ili nacionalnom nivou u oblasti unapređenja saradnje između roditelja, škola i prosvetnih radnika. Ukoliko je savez punopravni član NARNS-a, udruženja koja su članice saveza nemaju pravo na punopravno članstvo, bez obzira na ispunjenje drugih uslova.

Zainteresovana udruženja podnose pismeni zahtev za prijem u članstvo koje mora da sadrži:

 • Rešenje o registraciji udruženja ili saveza iz APR;
 • Statut udruženja ili saveza;
 • Pismo o namerama koje potpisuje ovlašćeno lice, pečatirano, sa navedenim nazivom, adresom, matičnim brojem i PIB–om pravnog lica;
 • Pismo o namerama treba da sadrži ime člana udruženja ili saveza koji se delegira za učešće u radu Skupštine NARNS-a;
 • Pismo o namerama treba da sadrži kontakt podatke osobe zadužene za komunikaciju sa NARNS-om.

Skenirana dokumenta se dostavljaju na imejl narnsoffice@gmail.com.

Pridruženi članovi NARNS-a mogu da budu neformalne inicijative građana i pojedinci aktivni na polju unapređenja saradnje između roditelja, škola i prosvetnih radnika, pod uslovom da prihvate ciljeve i Statut NARNS-a i podnesu prijavu za članstvo u statusu pridruženih članova.

Kandidati za pridruženo članstvo se Pismom o namerama obraćaju Upravnom odboru. Pismo o namerama treba da sadrži ime i prezime člana inicijative ili pojedinca koji se delegira za učešće u radu NARNS-a.

Pismo o namerama se dostavlja na mail narnsoffice@gmail.com.

*Svi nazivi napisani u muškom rodu, odnose se ravnopravno na muški i na ženski rod.