Obrazovne politike

Obrazovne politike su deo javnih politika koje jedna država sprovodi, a koje se odnose na kreiranje strateških pravaca obrazovanja, kreiranje i konstantno unapređivanje zakonske regulative iz date oblasti, obrazovne prakse koje se realizuju, način na koji se obrazovanje povezuje sa drugim sektorima javnih politika. Pod javnim politikama, najšire gledano, možemo smatrati aktivnosti koje vlast inicira kao odgovor na društvene probleme (Đorđević, 2009).

Ono što je važno za razumevanje obrazovnih i drugih javnih politike jeste da su one neraskidivo povezane sa tendencijama u opštem socio-ekonomskom, društvenom i kulturološkom kontekstu.

Obrazovne politike su bazirane na filozofiji obrazovanja, koja precizira ciljeve razvoja obrazovanja i obrazovnog sistema, strategiji, viziji ali i mehanizmima kojima se obezbedjuju uslovi za dosezanje ovako postavljenih ishoda, a koji se odnose na materijalno-tehničke, kadrovske i pravne osnove za dosezanje ovako postavljenih obrazovnih koncepcija.

Kako je u središtu obrazovnih politika naše zemlje postulat da je obrazovanje delatnost od javnog značaja, upravo organizacija kao što je Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika ima kapacitet da kroz ujedinjavanje i usaglašavanje u zajedničkim naporima dve zainteresovane strane, prosvetnih radnika i roditelja, deluje u skladu sa strateškim pravcima obrazovanja u našoj zemlji, a koji govore u pravcu otvorenog, fleksibilnog, inkluzivnog, interkulturalnog, dostupnog i pravednog obrazovnog miljea.

Organizacije

Portali

Institucije

Programi