Obrazovanje u 21. veku

Velike, revolucionarne, promene u nauci, tehnologiji, informatici, zahtevi tržišta i uloga obrazovanja u razvoju društva neminovno utiču i na promenu tradicionalnog koncepta obrazovanja u 21. veku, u kome odavno više nije dovoljno samo puko znanje. 

Moderno obrazovanje promoviše celoživotno učenje i insistira na obrazovanju zasnovanom na standardima i kompetencijama kao odgovor na zahteve društva znanja. 

Sistemski zakon (Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja) postavio je temelje modernijem sistemu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i omogućio inkluzivno obrazovanje koje otvara mogućnost za svu decu da se školuju i dobiju podršku koja im je neophodna.

Osnovni ciljevi obrazovanja u Srbiji su, po ovom dokumentu, dostupnost, kvalitetno obrazovanje za sve i demokratizacija obrazovanja

Kvalitetno i inkluzivno obrazovanje

Izmedju kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja može slobodno da se stavi znak jednakosti, jer se misli na kvalitetno i uravnoteženo obrazovanje zasnovano na dostignućima savremene nauke i prilagođeno uzrastu i potrebama svakog deteta, učenika ili odrasle osobe koja uči. Obrazovanje mora da bude pravedno i da svima pruža jednake šanse za ostvarivanje potencijala. Za društvo je najproduktivnije i najjeftinije što ranije uključivanje i dece sa smetnjama i siromašne dece koja u najvećoj meri ranije napuštaju školovanje ne stekavši kvalifikacije od koje će sutra živeti.

Celoživotno učenje je kontinuirano obrazovanje tokom celog života kojim se unapređuju znanja, veštine i vrednosti (kompetencije).

Obrazovanje zasnovano na standardima i kompetencijama

Standardi, pak, treba da pomognu u definisanju kvaliteta u obrazovanju, odnosno određivanju šta je to što svaki učenik mora da dobije tokom svog školovanja – koja su to znanja, veštine, vrednosti, odnosno, kompetencije koje treba da razvije i sa čime treba da izađe na kraju školovanja. 

Zakonom iz 2009. godine definisani su ishodi i standardi obrazovanja i vaspitanja, pa čak i to da deca treba da nauče kako da uče i koriste svoj um. Uvođenjem standarda naši i evropski zakonodavci žele da omoguće kvalitetno obrazovanje koje je svima dostupno. Da svaki đak, koji pohađa školu u bilo kom delu Srbije, stigne do istih ishoda učenja, kroz isti kvalitet obrazovanja. Za to su potrebni kompetentni nastavnici, koji dobijaju zadatak da ih nauče kako da različita znanja povezuju u smislene celine, pri čemu nije važno da li su oni ta znanja stekli na času ili na neki drugi način. Takva promena u učenju i podučavanju nije laka jer je nastava u Srbiji više okrenuta ka programima a manje ka kompetencijama.

Demokratizacija obrazovanja

Treći cilj kome se teži, demokratizacija procesa obrazovanja, omogućava aktivno uključivanje roditelja, nastavnika i učenika u procese odlučivanja od školskog do nacionalnog nivoa. 

Raskorak, međutim, između zakonskih (i podzakonskih) rešenja i prakse pokazuje da se obrazovni sistem u Srbiji nalazi pred velikim izazovima i da još treba raditi na unapređenju obrazovanja uopšte, njegove veće pravičnosti, doprinosa i ulozi u povećanju društvenih jednakosti i prilika za sve.

Brzi linkovi

Kvalitet obrazovanja

Kvalitet obrazovanja

Pravednost obrazovanja

Pravednost obrazovanja

Učenje i podučavanje

Učenje i podučavanje

Bezbednost i zaštita od nasilja

Bezbednost i zaštita od nasilja

Partnerstvo roditelja, škole i vrtića

Partnerstvo roditelja, škole i vrtića