Kompetencije za celoživotno učenje

Kompetencije za celoživotno učenje

Autorke: Aleksandra Pejatović i Violeta Orlović - Lovren

Novine koje karakterišu pristup obrazovanju za 21. vek nužno su rezultirale pojavom i masovnom upotrebom niza novih izraza i pojmova u rečniku svakodnevne obrazovne prakse i nauke o obrazovanju. Jedan od takvih su i kompetencije, o čijem značenju i načinima upotrebe su već napisane čitave studije. Na ovom mestu je važno istaći da su kompetencije jedan od ključnih pojmova savremenih shvatanja o tome čemu služi obrazovanje (tj. koji su ciljevi obrazovanja) i šta bio trebalo da budu rezultati, odnosno ishodi obrazovanja. 

Kompetencije se danas široko razumeju kao jedan od glavnih rezultata svake vrste obuke, učenja i obrazovanja uopšte.

Kompetencije se, po pravilu, definišu u složenom i relativno dugotrajnom konsultativnom procesu u kome učestvuju svi glavni nosioci interesa u obrazovanju, od neposrednih aktera u obrazovnom polju – nastavnika, drugih obrazovnih profesionalaca, škola i prosvetnih vlasti, profesionalnih grupa i udruženja – do najraznovrsnijih društvenih grupa, organizacija i institucija koje reprezentuju ključne segmente strukture jednog društva, uključujući i njenu privredu. Kompetencije koje su određene i opisane na takav (internacionalnim rečnikom rečeno, participativan) način, odražavaju razvojna stremljenja društva u celini i time podrazumevaju određeni nivo šire društvene saglasnosti u pogledu uloge obrazovanja u ostvarivanju tih stremljenja.

Proces izrade kompetencija ima neke važne zajedničke karakteristike, bez obzira u kom konkretnom društvu i obrazovnom sistemu da se odvija. 

Prvo, to je proces koji je relativno trajan. To znači da se kompetencije ne definišu ni kratkoročno ni jednokratno, već se postojeće formulacije dopunjuju, preinačavaju i doteruju. Razlog tome je što se potrebe realnog života brzo menjaju, a prilagođavanje tim promenama obrazovanje obezbeđuje tako što im primerava i usklađuje listu i opis kompetencija. 

Drugo, svaka zemlja listu i opis kompetencija sačinjava saglasno svojim specifičnostima i specifičnim potrebama vlastitog društvenog i ekonomskog razvoja, kao i osnovnim idejama o smislu i ciljevima obrazovanja tj. saglasno filozofiji obrazovanja koja je, na ovaj ili onaj način, ukorenjena u svaki nacionalni obrazovni sistem.

Treće, kompetencije se najčešće definišu unutar jednog šireg zajedničkog okvira. U evropskom obrazovnom prostoru taj okvir je definisan u dokumentu Key Competences for Lifelong Learning - European Reference Framework (pdf, 1,0 MB), koga je, pod tim nazivom i u celosti moguće naći na ovom sajtu.

Proces izrade tog okvira je trajao više godina, a izvorne formulacije komepetencija, u različitim kontekstima, prolaze kroz manje ili veće modifikacije i dobijaju dopunska značenja i tumačenja.

Lista i opis kompetencija datih u Evropskom referentnom okviru prevedeni su na srpski jezik i ukratko preneti i u dokumentu Okvir nacionalnog kurikuluma/Opšti okvir koji se nalazi na ovom sajtu, a moguće ga je preuzeti i sa sajta www.razvionica.edu.rs

Lista i opisi ključnih kompetencija definisanih na evropskom nivou, bili su polazna tačka i za formulisanje ključnih kompetencija za potrebe našeg obrazovnog sistema. U Pravilniku o standardima postignuća učenika u srednjem obrazovanju definisane su i opisane kompetencije koje učenici treba da razviju do kraja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Pravilnik je moguće videti i preuzeti na sajtu www.mpn.gov.rs. Nešto ranije su definisane i kompetencije za osnovno obrazovanje odraslih. Ostalo je da se formalno okonča proces izrade kompetencija koje učenici treba da razvijaju tokom osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja. Taj posao je obavljen u okviru aktivnosti u projektu Razvionica tako što je sačinjena lista i predloženi su opisi kompetencija za osnovnu školu. Materijal koji je urađen u okviru ovog projekta još je u statusu radnog nacrta koji bi trebalo da bude dostavljen Nacionalnom prosvetnom savetu na razmatranje i usvajanje. U dokumentu Okvir nacionalnog kurikuluma, u delu koji se odnosi na predmetni kurikulum u osnovnom obrazovanju su, između ostalog, opisane upravo kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja. Ovaj dokument se može naći na sajtu Razvionice.

Preuzmite publikaciju Kompetencije za celoživotno učenje (pdf, 0,3 MB)