Modeli partnerstva

Brošura „Škola za početnike”

Brošura pod nazivom „Škola za početnike” delo je grupe autorki, članica Kluba roditelja i nastavnika Beograd u okviru projekta Formiranje nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje”.

Pročitaj više

Korak napred u saradnji škole i roditelja – Vodič za odeljenske starešine

Vodič je nastao u okviru projekta „Korak napred u saradnji odeljenskog sterešine i roditelja”, koji je realizovan uz stručnu podršku UNICEF-a, zahvaljujući finansijskim sredstvima SDC i UNIQLO. 

Pročitaj više

Pregled uloga, funkcija i doprinosa nastavničko-roditeljskog organizovanja u Srbiji, regionu i svetu

Tema saradnja škole i porodice je uvek imala značajno mesto u obrazovanju. Roditelji i škola predstavljaju dva osnovna faktora koji utiču na obrazovanje i socijalizaciju dece, te je i pitanje njihovog odnosa i zajedničkog delovanja jedan od ključnih faktora koji utiče na uspešnost i ishode obrazovanja. 

Pročitaj više

Značaj i modeli saradnje (Dužnosti, prava, odgovornosti)

Građenje odnosa sa porodicom je u Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju [pdf, 0,2 MB]definisana na nivou jednog od principa predškolskog vaspitanja, principa otvorenosti.

Pročitaj više

Kritički pristup pitanju odnosa porodice i javnog obrazovanja

Postoji opšte pozitivno mišljenje o potrebi saradnje roditelja i nastavnika. Ovakvo pozitivno mišljenje često vodi do idealizacije i odsustva kritičkog preispitivanja. 

Pročitaj više

Socijalne uloge roditelja i nastavnika: različitost perspektiva

Teško da ima roditelja ili nastavnika koji se neće složiti da je važno da uzajamno sarađuju. Otkuda onda ponekad tolika napetost, otpor, problemi i uzajamna borba u njihovim odnosima? 

Pročitaj više

Značaj i modeli partnerstva

Stručnjaci tvrde da tamo gde su roditelji ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u život i rad vrtića i škole – deca su uspešnija i zadovoljnija.

Pročitaj više

Modeli odnosa roditelja i škole/vrtića

U ovom tekstu autorka izdvaja 6 glavnih modela odnosa roditelja i škole/vrtića

Pročitaj više

Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti

Kompleksno pitanje odnosa porodice i javnog vaspitanja sagledava se u radu kroz tri paradigme ovih odnosa: paradigmu paralelnih sistema, paradigmu dopune i paradigmu podrške. 

Pročitaj više

Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja

Učešće roditelja/participacija u obrazovno-vaspitnom procesu predstavlja važnu komponentu koja je u neposrednoj vezi sa kvalitetom obrazovanja. Iako participacija predstavlja i zakonsku obavezu, njena implementacija zavisi od motivacije, stavova i saradnje različitih aktera u obrazovnom procesu. 

Pročitaj više

Nastavnici kao lideri – kako do uspešne saradnje sa roditeljima

U ovom radu predstavljen je projekat Nastavnici kao lideri promena – kako do uspešne saradnje sa roditeljima i ideja nastavnika kao lidera promene na kojoj se projekat zasniva.

Pročitaj više

Koristi od saradnje porodice i vrtića/škole

Ovaj rad pruža detaljan prikaz efekata uključivanja porodice u proces obrazovanja koji su dati u sukcesivno rađenim studijama Eni Henderson i saradnika

Pročitaj više

Učešće roditelja u odlučivanju u vrtiću/školi: šta kaže zakon, a šta kažu istraživanja

Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (2009.) saradnja porodice i predškolske ustanove odnosno škole je definisana kroz učešće roditelja u organima upravljanja i savetu roditelja. 

Pročitaj više

Participacija roditelja u školskom životu iz ugla samih roditelja, njihovih predstavnika i direktora

Ovaj izveštaj se odnosi na rezultate istraživanja stavova roditelja, njihovih predstavnika (u Savetu roditelja i Školskom odboru) i direktora osnovnih škola u Srbiji prema mogućnostima za participaciju roditelja u školskom životu i dosadašnjoj participativnoj praksi. 

Pročitaj više

Doprinosi škole građenju partnerstva sa roditeljima

U ovom radu se istražuje kako direktori i razredne starešine opažaju i procenjuju činioce, prepreke i podsticaje građenju partnerstva između škole i roditelja. 

Pročitaj više

Partnerstvo u obrazovanju

U radu se razmatra problematika partnerstva od nivoa vrednosne kategorije do nivoa operacionalizacije koncepta partnerstva u obrazovanju. 

Pročitaj više

Vodič kroz savet roditelja

Dobra saradnja saveta roditelja, škole i nastavnika pomaže deci, kao i nastavnicima i roditeljima, u njihovim nastojanjima da podržavaju razvoj mladih. 

Pročitaj više

Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi – Stavovi direktora

Ovo je prvo Međunarodno istraživanje direktora škola u jugoistočnoj Evropi (sprovedeno 2008.), u kojem su direktori temeljno anketirani da bi se stekao uvid u interakciju škola i roditelja u celom regionu.

Pročitaj više

Pravim putem: Smernice za primenu dobre obrazovne prakse

Publikacija „Pravim putem – okvir za program rada sa decom ranih uzrasta” predstavlja prevod Vodiča za razvijanje Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Irskoj (Program Aister, što na galskom znači put). 

Pročitaj više